24
Sat, Aug
528 New Articles

Brexit အေရး စလုံးေရစရန္လြယ္ေပျငား ဇတ္သိမ္းလွဖုိ႔က ခက္ေန

Brexitအေရး ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

Brexitအေရး တစ္ကမၻာလုံးက အာ႐ုံစုိက္ေနခ်ိန္တြင္္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ည၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္ပါ အုိင္ယာလန္နယ္စပ္ေရးရာ အရံျပင္ဆင္မႈ(Backup arrangement)ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ထပ္မံညွိႏႈိင္းေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ရန္ ႏွစ္လသာ အခ်ိန္က်န္ေတာ့ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက Brexit၏အလားအလာကုိ အရိပ္မည္းက်ေစသည္။ 

Brexitသည္ ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား  ျဖစ္ပြားသည့္ မႀကဳံစဖူးကိစၥထူးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း (David Cameron) သည္ ႏုိင္ငံေရးဇတ္ခုံတြင္ ၄င္း၏ ေနရာခုိင္မာရန္အတြက္ အပုိင္အႏုိင္ျဖစ္မည္ဟု မိမိဘာသာယူဆထင္မွတ္ထား 

ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျပည့္စုံသည့္ျပင္ဆင္မႈမရွိေသးသည့္ Brexitအေရးကိစၥကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း မဆုိစေလာက္မဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ၿဗိတိန္သည္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္လမ္းခရီးကုိ စတင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။ 

 

 

ဥပေဒနည္းလမ္းအရ ၾကည့္ပါက ထုိစဥ္က Brexit ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲရလဒ္သည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိခဲ့ ၊ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳလွ်င္လည္းရႏုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ရန္ အေရးကိစၥမွာ ေရွ႕လည္းတုိးသာ၊ေနာက္လည္းဆုတ္သာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိန္၏ ႏုိင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈ အရ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း (David Cameron)အား ဆက္ခံသူ ထရီဇာေမသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ Brexit ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး လစၥဘြန္း သေဘာတူညီခ်က္ အပုိဒ္ ၅၀ အရ Brexit ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အသက္သြင္းခဲ့သည္။ 

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား၂ ႏွစ္ နီးပါး အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ Brexit သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Brexit လမ္းခရီးေျဖာင့္ျဖဴး မည္ဟု ထင္မွတ္ဆဲကာလ ယခုလ လလယ္ပုိင္းတြင္ပင္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္၏ထပ္မံမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈကလည္း Brexit သေဘာတူညီခ်က္၏ အျငင္းပြားမႈအရွိဆုံးအေၾကာင္းအရာကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ၿဗိတိန္၏ယုံၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစသလုိ စက္မႈကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကုိ အထပ္ထပ္တုိးပြားေစရာ စတာလင္ေပါင္ေငြ၏တန္ဖုိးကုိ က်ဆင္းေစသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာကာလကုိ ေနာက္ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိလွွ်င္ Brexitက ၿဗိတိန္ကုိ အေတာ္ေလး ေမႊေႏွာက္သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ၀ဲဂယက္ရုိက္ခတ္ခဲ့မႈကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ Brexitေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးရာထူးမွ ဆင္းေပးရခဲ့ရသလုိ က်န္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကလည္း ယုံၾကည္မႈမရွိ အဆုိကုိ ႏွစ္ခါ တင္သြင္းခံခဲ့ျပီး ၀န္ႀကီးဆယ္ဦးေက်ာ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ အျခားကိစၥမ်ားကုိ အေလးမထားႏုိင္ဘဲ Brexitအေရးႏွင့္သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ Brexitေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပါတီမ်ားအၾကား၊ေဒသမ်ားအၾကား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား Brexit ေဆာင္ရြက္မေဆာင္ရြက္၊မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည္ကုိ အျငင္းပြားမႈ၊ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ တတိယအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား ပုိမုိေပၚလြင္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕ဘ႑ာေရးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားက ဥေရာပတုိက္ သုိ႔ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိသည္ ။ဥပမာ ဆုိရေသာ္ ဆုိနီကုမၸဏီ၏ ဥေရာပ ရုံးခ်ဳပ္ကုိ နယ္သာလန္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားသလုိ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကလည္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၂၀၀ ေက်ာ္၏ ဥေရာပရုံးခ်ဳပ္မ်ားကုိ မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိလာသည္။ 

Brexitအေရး မည္သုိ႔ခရီးဆက္မည္၊ ေနာက္ဆက္တြဲေျခလွမ္းမည္သုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္မွာ စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ Brexitသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသလုိ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္မရွိ ဥေရာပသမဂၢမွႏုတ္ထြက္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းႏုတ္ထြက္ရန္လည္း ျငင္းဆုိထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ၿဗိတိန္ဘက္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ Brexitသေဘာတူညီခ်က္ကုိျပင္ဆင္မည္ ၊ ႏွစ္လအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၿဗိတိန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ယခုနည္းလမ္းမွာ တစ္ဖက္သတ္ဆႏၵသာျဖစ္ေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ေလ်ာမႈမရွိခဲ့ပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမအေနျဖင့္ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ ေျဖရွင္းမရသည့္ ပုစၦာပင္ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢက လက္ရွိ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ထပ္ခါတလဲလဲျငင္းဆုိထားသည္။ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သလုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္ (Donald Tusk) မွအစ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္ (Emmanuel Macron )အဆုံး ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားရွိရာ ထရီဇာေမအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢကုိ နားခ်ရန္မွာ ေသခ်ာခုိင္မာမႈမရွိျဖစ္ေနသည္။ 

ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမွာ သေဘာတူညီခ်က္မဲ့ ႏုတ္ထြက္ျခင္း (Hard Brexit)သာ ျဖစ္ႏုိင္ရာ အခ်ိဳ႕ ၿဗိတိန္မီဒီယာမ်ားက ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ အရင္ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ Hard Brexitသည္ ဥေရာပသမဂၢေရာ ၿဗိတိန္အတြက္ပါ အထိနာေစမည္ျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္အတြက္ ပုိ၍ အထိနာမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

ယခု Brexit ဇတ္လမ္းသစ္ကေတာ့ စတင္ေနၿပီရာ အစလြယ္၍ ဇတ္သိမ္းခက္ေနသည္ Brexitအေရး မည္သုိ႔မည္ပုံအဆုံးသတ္မည္ကုိမူ လက္ရွိတြင္ ခန္႔မွန္းရခက္ သိရခက္ေနေပသည္။ (Xinhua)